Menu Close

Veiklos sritys

Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas.

Pagrindinė švietimo veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.

Lopšelio-darželio kitos švietimo veiklos rūšys:

1. Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas;

2. Švietimui būdingų paslaugų veikla;

3. Lopšelio-darželio kitos ne švietimo veiklos rūšys:

3.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas;

3.1 nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas.

Vilniaus lopšelio-darželio „Sveikuolis“ tikslas – padėti vaikui tenkinti jo prigimtinius, kultūrinius poreikius, plėtoti jo dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi pagal pradinio ugdymo programą.

Veiklos uždaviniai:

1. Teikti vaikams kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;

2. Telkti vaikus ir suaugusiuosius bendruomenės veiklai, vykdyti visuomenės kultūrinio ugdymo funkcijas;

3. Užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

4. Taikyti ugdymo metodus, atitinkančius vaiko amžiaus tarpsnio ir individualius ypatumus, ugdymo srities specifiką;

5. ugdymo procesą grįsti pedagogo asmenybe ir jo pasaulėžiūros, dorovinės ir profesinės kompetencijos nuolatinio augimo nuostatomis.

 

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Sveikuolis“ 2022 metų veiklos planas

METINIS VEIKLOS PLANAS 2022 M.

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Sveikuolis“ 2023 metų veiklos planas

METINIS VEIKLOS PLANAS 2023 M.M.

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Sveikuolis“ 2024 metų veiklos planas

METINIS VEIKLOS PLANAS 2024 M.