Menu Close

Bendruomenės pasirengimas

Įtraukusis ugdymas

Įtraukties švietime plėtros 2021-2024 metų kryptys:

  • Stiprinti teigiamas visuomenės ir švietimo bendruomenės nuostatas į įtrauktį švietime.
  • Didinti švietimo pagalbos prieinamumą.
  • Gerinti pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų pasirengimą įtraukčiai švietime.
  • Pritaikyti mokyklų (ikimokyklinių ugdymo įstaigų) aplinkas ir ugdymo procesus įvairių ugdymosi poreikių turintiems vaikams.
  • Kurti įtraukties švietime įsivertinimo ir stebėsenos sistemą.

Švietimo sistema sudaro sąlygas kiekvienam asmeniui ugdytis, plėtoti savo galias ir gebėjimus, gauti reikiamą pagalbą, patirti sėkmę mokantis, socialinėje, kultūrinėje ir (ar) kitose veiklose ir būti nediskriminuojamam dėl ugdymosi poreikių įvairovės ir (ar) švietimo pagalbos reikmės.

Vilniaus l/d „Sveikuolis“ pedagogai ir jų padėjėjai nuolat tobulina kvalifikaciją ir plečia žinias apie įtraukųjį ugdymą, dalyvauja įvairiuose seminaruose ir mokymuose, dalijasi gerąja patirtimi. Siekiame užtikrinti kokybišką ir progresyvų vaikų ugdymą.

Pateikiame nuorodas į aktualius teisės aktus ir rekomendacijas apie įtraukųjį ugdymą:

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Įtraukusis ugdymas nuo 2024 metų: kokios pagalbos sulauks vaikai ir mokytojai?

https://smsm.lrv.lt/lt/naujienos-1/pranesimai-ziniasklaidai-1/itraukusis-ugdymas-nuo-2024-metu-kokios-pagalbos-sulauks-vaikai-ir-mokytojai/

2024 m. rugsėjį įsigalios Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimas ir įstatymo papildymas 45 straipsniu, kurie numato, kad kiekvienam vaikui turi būti sudarytos sąlygos ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje (darželyje, mokykloje) kartu su savo bendraamžiais.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a396c630c07711eaae0db016672cba9c/asr

Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba

https://www.vilniausppt.lt/itraukusis-ugdymas-2/

Nacionalinė švietimo agentūra

https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/itraukties-pletros-skyrius/teises-aktai/

Įtraukiojo ugdymo link: vertybės, požiūris ir susitarimai