• Savivaldybės biudžetinė įstaiga 
  Įmonės kodas: 190030161
  Adresas: Dūkštų g. 14, Vilnius, LT- 07173
  Tel.: (8 5) 241 6045 , (8 5) 242 28 27
 • Savivalda

       Darželio Taryba – aukščiausia savivaldos institucija, lygiomis dalimis telkianti ugdytinių tėvus (globėjus) ir pedagogus bei steigėjo ir visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams spręsti.

  Tarybą sudaro 9 nariai, renkami trejiems metams. 4 nariai atstovauja tėvams (globėjams), 4 nariai – pedagogams ir 1 narys – vietos bendruomenei. Lopšelio-darželio tarybos sudėtį tvirtina Darželio direktorius. 

       Pedagogų taryba – nuolat veikianti Darželio savivaldos institucija. Ją sudaro Darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui bei visi Darželyje dirbantys pedagogai, sveikatos priežiūros darbuotojai, bei kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai. Pedagogų taryba sudaroma direktoriaus įsakymu.

       Pedagogų tarybai vadovauja Darželio direktorė.

         Pedagogų taryba:

        – aptaria praktinius ikimokyklinio ir priešmokyklinio organizavimo klausimus;

        – analizuoja Darželio ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus;

        – rengia Darželio veiklos ir ugdymo programas bei analizuoja jų realizavimą;

        – teikia siūlymus dėl Darželio vadovų ir pedagogų atestacijos, vertina pedagogų darbo kokybę, metodinius darbus;

        – skatina naujovių paiešką ir gerosios patirties sklaidą;

        – numato bendradarbiavimo su tėvais ir visuomene kryptis.

        Darželio Vaiko gerovės komisija:

      Darželio Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

       Tėvų komitetai:

      Darželyje veikia grupių tėvų komitetai. Jie renkami kiekvienais metais mokslo metų pradžioje grupių tėvų susirinkime. Tėvų komitetai padeda spręsti vaikų grupės veiklos, ugdymo, auklėjimo bei organizacinius klausimus.

  Pakeisti teksto dydį
  Pakeisti spalvų kontrastą